Политика за сигурност

1. Какво представляват личните данни?

Личните данни са информация, която пряко или косвено Ви идентифицира като физическо лице, като косвено означава тогава когато бъде комбинирана с друга информация като например Вашето име, пощенски адрес, адрес на електронна поща (e-mail), телефонен номер и др.

 

2. Как обработваме Вашите лични данни?

Ние от „ФЛОР ДЕКОР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - администраторът на сайта https://vrati-erkado.bg/ - ще използваме Вашите лични данни единствено за целите на изпълнение на договора за доставка на стоки и/или извършване на услуги, по който Вие сте страна, когато поръчвате стоки и/или услуги от нашия сайт https://vrati-erkado.bg/, както и за целите на последващ контакт с Вас, ако сте избрали да се свържете с нас на някои от нашите телефони или на имейла ни – info@vrati-erkado.bg

Ще използваме личните данни само така, както е посочено в настоящата политика, освен ако не сте ни дали Ваше изрично съгласие за друг вид употреба на личните Ви данни, като например чрез изрична декларация за съгласие за изпращане на маркетингови съобщения.

 

3. Кои Ваши лични данни обработваме ние?

С оглед изпълнение на нашите задължения с Вас по договора ни за продажба и доставка на стоки и/ или извършване на услуги и запитвания, ние ще обработваме следните Ваши категории лични данни:

(1) имена – име, презиме и фамилия;

(2) пощенски адрес;

(3) адрес на електронна поща;

(4) телефон за връзка;

Изброените категории лични данни са само такива, които Вие ни предоставяте при извършване на заявка за доставка на стоките от нас.
От нас може да се изисква да обработваме и съхраняваме лични данни на законови основания и за постигане на нормативно съответствие като например за предотвратяване, установяване или разследване на престъпление, предотвратяване на загуба, измама или друг вид финансови злоупотреби.

 

4. Използване на Началната страница на https://vrati-erkado.bg/

Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага и при ползването от Ваша страна на нашия уебсайт https: https://vrati-erkado.bg/ със следните механики и характеристики, свързани със защитата на лични данни.

 „Бисквитки“: Нашият Уебсайт използва „бисквитки“ и други технологии за подобряване на работата на потребителя и функционирането на Уебсайта, удобството за ползване и сигурността, както и за целите на проучвания, свързани с рекламна ефективност.

 

5. На кого споделяме личните Ви данни:

Ще разкриваме Вашите лични данни само за целите, които са посочени. „ФЛОР ДЕКОР БЪЛГАРИЯ” ЕООД ще предприеме подходящи мерки, за да гарантира, че Вашите лични данни се обработват, защитават и прехвърлят в съответствие с приложимото законодателство.

Ще разкриваме Вашите лични данни на публични органи, когато това се изисква по закон. Така например, „ФЛОР ДЕКОР БЪЛГАРИЯ” ЕООД ще уважи молбите на съдилища, административни и други публични държавни или общински органи, които може да включват и подобни органи на държавна или общинска власт.

Не предаваме Вашите лични данни, нито каквато и да било информация, която може да Ви касае, извън територията на Република България.

 

6. Обработване на лични данни на деца:

„ФЛОР ДЕКОР БЪЛГАРИЯ” ЕООД не събира и не обработва лични данни на лица под 16-годишна възраст, освен със съгласието на родител или настойник съгласно приложимото местно законодателство. Ако научим, че случайно са били събрани лични данни на дете, своевременно ще изтрием въпросните данни.

 

7. Обработване на специални категории лични данни („чувствителни“ данни):

„ФЛОР ДЕКОР БЪЛГАРИЯ” ЕООД не обработва т.нар. специални категории лични данни, а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

 

8. Сигурност на данните Ви:

„ФЛОР ДЕКОР БЪЛГАРИЯ” ЕООД се отнася сериозно към сигурността на Вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази цел сме разработили разумни физически, електронни и технически процедури, за да пазим данните, които събираме, от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни.

Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги или свързани с „ФЛОР ДЕКОР БЪЛГАРИЯ” ЕООД лица на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни задължения. В случай на изтичане на данни, съдържащи лични данни, „ФЛОР ДЕКОР БЪЛГАРИЯ” ЕООД ще следва всички приложими норми за уведомяване в подобни случаи.

 

9. Какви са Вашите законови права?

Списъкът, който следва, съдържа информация за Вашите права, възникващи от приложимите закони за защита на данни:

Право на коригиране - имате право на коригиране на личните данни, които Ви касаят. Полагаме разумни усилия за това личните данни на наше разположение и под наш контрол, които редовно се обработват, да са точни, пълни, актуални и релевантни, основани на последната налична ни информация.

Право на ограничаване - имате право на ограничаване на обработването на Вашите лични данни, ако:

 • оспорите точността на Вашите лични данни за срока, от който се нуждаем за да проверим точността им,
 • обработването е неправомерно и поискате ограничаване на обработването вместо изтриване на Вашите лични данни,
 • повече не се нуждаем от Вашите лични данни, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на права и законни интереси, или
 • възразите срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основания имат преимущество пред Вашите.

Право на достъп - имате право да ни помолите за информация за личните данни за Вас, които съхраняваме, включително информация относно това с какви категории лични данни разполагаме или контролираме, за какво се използват, откъде сме ги получили, ако не директно от Вас, и на кого са били разкрити, ако е приложимо. Имате право на едно безплатно копие от личните данни, които съхраняваме за Вас. Съгласно действащите закони си запазваме правото да наложим разумна такса за всяко допълнително копие след първото, което може да поискате.

Право на преносимост - по Ваше искане ще прехвърлим Вашите лични данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо, при условие, че обработването е основано на Вашето съгласие или на договорно задължение. Вместо да получите копие от Вашите лични данни, може да поискате да ги прехвърлим пряко на друг, посочен от Вас, администратор.

Право на изтриване - имате право на изтриване на Вашите лични данни, ако:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • имате право да възразите срещу по-нататъшно обработване на Вашите лични данни (вижте по-долу) и упражните това си право на възражение срещу обработването;
 • обработването се основава на Ваше съгласие, Вие оттеглите това съгласие и няма друго законово основание за обработването;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

освен ако обработването е необходимо по някоя от следните причини:

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване от наша страна;
 • в частност, за целите на архивирането в обществен интерес;
 • за установяването, упражняването или защитата на права и законни интереси;

Право на възражение - може да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни във връзка с Вашата конкретна ситуация, в случаите в които обработването не се основава на наше законово задължение да го правим. В такъв случай ние прекратяваме всички активни действия по обработването на Вашите лични данни, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания, които имат предимство пред интересите Ви, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Ако възразите срещу обработването, моля, уточнете дали желаете изтриване на Вашите лични данни или ограничаване на обработването от наша страна.

Право на подаване на жалба - в случай на предполагаемо нарушение на приложимите за защита на личните данни закони, може да подадете жалба до надзорния орган за защита на личните данни - Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).

Допълнителна информация, нужна за реализиране на правата Ви:

Срок - ще се опитаме да изпълним Ваши искания за упражняване на права или изискване на информация от нас, касаеща личните Ви данни, в законоустановения срок от 30 (тридесет) дни, като този срок може да бъде удължен поради специфични причини, свързани с конкретното законово право, или поради сложността на Вашето искане, за което ще Ви уведомим непременно преди изтичането на този срок.

Ограничаване на достъпа - в определени ситуации може да нямаме възможност да Ви дадем достъп до всички или част от Вашите лични данни поради законови разпоредби. Ако откажем Вашето искане за достъп, ще Ви съобщим причината за този отказ.

Невъзможност за идентификация - в някои случаи може да нямаме възможност да проверим Вашите лични данни въз основа на идентификаторите, предоставени във Вашето искане. В подобни случаи, когато не можем да Ви идентифицираме като субект на данни, нямаме обективната възможност да изпълним искането Ви за упражняване на Вашите законови права така, както е посочено в този раздел, освен ако не ни предоставите допълнителна информация, която да ни позволи да Ви идентифицираме.

 

10. Съхраняване на Вашите лични данни:

В общия случай ще съхраняваме личните данни, които сте ни предоставили за целите на продажба и доставка на стоки и / или извършване на услуги, докато са ни необходими за изпълнение на доставката, както и в по-дълъг срок, доколкото това се изисква от приложимите нормативни актове, регулиращи изискванията за водене на счетоводство и контрол на паричните потоци на дружеството, както и като доказателство за изпълнение на договорните ни задължения по договора за продажба и доставка на стоки и / или извършване на услуги.

 

11. Данни за контакт:

„ФЛОР ДЕКОР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 202530661, ДДС № BG 202530661, със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе 156, адрес за кореспонденция:  гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе" № 156, телефон за контакт: 0700 14 350, e-mail: info@vrati-erkado.bg